Doorgaan naar artikel

Algemene voorwaarden

Januari 2023

  

Algemene voorwaarden ten behoeve van het verrichten van diensten en het leveren van goederen door Issuemakers.

Artikel 1

1. Issuemakers: het bureau dat van de opdrachtgever opdracht krijgt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.
2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Issuemakers een offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of de levering van zaken.
3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Issuemakers en de opdrachtgever zoals deze onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is of wordt gesloten.

Artikel 2, Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Issuemakers en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Artikel 3, Offertes, aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen door of vanwege Issuemakers gedaan, zijn vrijblijvend. Het enkele uitbrengen daarvan verplicht Issuemakers niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Issuemakers. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Issuemakers deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2. Issuemakers behoudt zich het auteursrecht voor, op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden, zoals het in artikel 8 bedoelde voorwerk, verstrekte teksten, strategische concepten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen en berekeningen. Deze blijven eigendom van Issuemakers en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Issuemakers door de opdrachtgever niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van Issuemakers dienen deze onverwijld aan Issuemakers te worden teruggezonden.

Artikel 4, Overeenkomst

1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de opdrachtgever en Issuemakers een overeenkomst van opdracht.

Artikel 5, Algemene verplichtingen van partijen

1. Issuemakers verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
2. Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen of gegevens, die Issuemakers voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
4. Issuemakers verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het bureau geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Behoudens indien zulks noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht, mag Issuemakers alleen met toestemming van de opdrachtgever die geheimhouding doorbreken.
5. Indien Issuemakers de werkzaamheden niet naar de wens van opdrachtgever uitvoert, kan de laatste Issuemakers in overweging geven die werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Indien Issuemakers niet bereid is aan dit verzoek te voldoen, is opdrachtgever bevoegd de opdracht op te zeggen. Het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden is op deze opzegging van toepassing.

Artikel 6, Duur en beëindiging

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst geregelde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan, met inachtneming van een termijn van drie maanden.
2. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst in de zin van het voorgaande lid van dit artikel door de opdrachtgever is de opdrachtgever aan Issuemakers gedurende de opzegtermijn een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door Issuemakers is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever Issuemakers tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voor zover deze meer dan voormeld gemiddelde belopen.
4. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Issuemakers kan het bureau geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor werkzaamheden, die Issuemakers tijdens de opzegtermijn verricht. Issuemakers is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist. Indien de opdrachtgever dit verzoekt, is Issuemakers verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden.
5. Issuemakers heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers nastreeft, zulks onverlet het recht Issuemakers op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.
6. De overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in art.: 408-410 boek 7 BW en onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel:
A. door de voltooiing van de opdracht;
B. indien door overmacht voltooiing van de opdracht onmogelijk is geworden.

Artikel 7, Honoraria, kosten en declaratie

1. De honorering van Issuemakers geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van dagtarieven. Andere beloningen kunnen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid (retainer fee) of een vaste prijs (per project of opdracht).
2. Issuemakers is gerechtigd zijn dagtarieven en/of honoraria die eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, na overleg met opdrachtgever aan te passen. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden. Verhogingen als in de vorige volzin bedoeld worden pas berekend nadat zij aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.
3. Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met de uur- of dagtarieven als grondslag, mag Issuemakers niet van deze begrotingen afwijken, behalve bij aanpassing van tarieven zoals hierboven beschreven of bij tussentijdse wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds in omvang terugbrengt, dient de opdrachtgever het oorspronkelijk honorarium even lang door te betalen als is voorzien in artikel 6, dat handelt over opzegging van een opdracht. Issuemakers is verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan worden voorzien, daarover onmiddellijk de opdrachtgever te informeren en zonodig een nieuwe begroting ter goedkeuring voor te leggen.
4. Naast honorarium zijn verschuldigd de bureaukosten en de kosten van derden, die door Issuemakers in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Op begrotingen en declaraties worden de kosten onderscheiden in: honorarium bureau, bureaukosten en, indien van toepassing, kosten van derden. Onder bureaukosten worden onder andere verstaan telefoon-, fax-, porti-, koeriers-, fotokopie-, knipsel- en reis- en verblijfkosten.
5. In principe zal de opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling van derden via Issuemakers, dan is Issuemakers gerechtigd tot het berekenen van een toeslag voor rente-en administratiekosten. Ook is het bureau dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Het is gebruikelijk dat alle kortingen op leveranties van derden worden doorgegeven aan de opdrachtgever.
6. Tenzij anders is overeengekomen declareert Issuemakers maandelijks achteraf het over een kalendermaand verschuldigde honorarium en de bureaukosten. Kosten van derden kunnen onmiddellijk na ontvangst van daarop betrekking hebbende facturen worden doorbelast.

7. Indien partijen afwijken van de standaard om te werken met dagtarieven en zijn overeengekomen dat een uurprijs wordt gehanteerd, dienen de gewerkte uren bij de declaratie voldoende te zijn gespecificeerd.

8. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief btw.

Artikel 8, Voorwerk

1. Indien door de opdrachtgever van Issuemakers, alvorens een overeenkomst wordt gesloten, wordt verlangd dat Issuemakers zich specifieke op de opdrachtgever toegesneden kennis inzake communicatievakgebied en/of kennis inzake de specifieke problematiek van de opdrachtgever eigen maakt, heeft Issuemakers daarvoor aanspraak op een redelijke vergoeding.
2. Alvorens Issuemakers dit voorwerk zal verrichten, zal Issuemakers schriftelijk aan de opdrachtgever laten weten dat bedoelde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht, ook bij het niet tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 9, Strijdige belangen

1. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal Issuemakers geen opdrachten aanvaarden, waarvan Issuemakers weet of behoort te begrijpen dat uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van bestaande opdrachtgevers.

Artikel 10, Inschakeling meer bureaus

1. De opdrachtgever zal alleen na tijdig vooroverleg met Issuemakers communicatie-opdrachten verlenen aan andere communicatie-adviesbureaus c.q. adviseurs.

Artikel 11, Auteursrecht

1. De opdrachtgever verkrijgt van Issuemakers een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Issuemakers in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
2. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Issuemakers.

Artikel 12, Uitingen en mededelingen

1. Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Issuemakers namens de opdrachtgever geschieden zullen vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

2. Door Issuemakers namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien terzake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen de opdrachtgever wordt ingediend of tegen de opdrachtgever een vordering in rechten wordt ingesteld, beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met Issuemakers.
3. Indien Issuemakers terzake van een in het voorgaande lid bedoelde uiting/mededeling in rechten wordt betrokken danwel terzake tegen haar een klacht wordt ingediend, zal zij daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In overleg tussen partijen zal worden beslist of Issuemakers zelfstandig verweer zal voeren danwel of de opdrachtgever uit naam van Issuemakers de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van de opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen.
4. De opdrachtgever vrijwaart Issuemakers tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door Issuemakers namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13, Aansprakelijkheid

1. Issuemakers is bij advieswerkzaamheden aansprakelijk voor schade ontstaan door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst. Tekortkomingen zijn toerekenbaar voor zover sprake is van een handelwijze of van een nalatigheid van Issuemakers zoals die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend communicatieadviseur niet mag worden verwacht.
2. Behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming bij de uitvoering van advieswerkzaamheden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Issuemakers voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
3. In geval van aansprakelijkheid van Issuemakers voor de levering van zaken, zal Issuemakers te harer keuze ofwel een vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, of de geleverde zaken gratis vervangen.
4. Issuemakers is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die Issuemakers met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld. Voor zover Issuemakers jegens een derde, die zij met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld, aanspraken op schadevergoeding geldend kan maken die de opdrachtgever niet rechtstreeks toekomen, zal Issuemakers al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever waar mogelijk in staat stellen die aanspraken geldend te maken. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.
5. Tot vergoeding van meer of andere schade, gevolgschade daaronder begrepen, dan in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, is Issuemakers niet gehouden.
6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij Issuemakers te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

Artikel 14, Klachten

1. Geschillen tussen opdrachtgever en Issuemakers naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechtbank die bevoegd is voor de vestigingsplaats van Issuemakers.
2. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

General terms and conditions for the provision of services and supply of goods by Issuemakers. 

Article 1 

 1. Issuemakers: the agency commissioned by the client to provide services or supply goods. 
 2. The client: the natural or legal person who has asked Issuemakers for an offer or placed an order with Issuemakers to provide services or supply goods. 
 3. The agreement: the agreement between Issuemakers and the client as concluded or to be concluded with the applicability of these general terms and conditions. 

Article 2. Application and validity of these general terms and conditions 

 1. These general terms and conditions apply to the conclusion, contents and performance of all agreements concluded between Issuemakers and the client. 
 2. Any deviations from these general terms and conditions shall only be valid to the extent that these deviations have been agreed in writing between the parties. 
 3. Any general (procurement) terms and conditions of the client shall only apply if it has been expressly agreed in writing that they shall apply with the exclusion of these general terms and conditions. 

Article 3. Quotations, offers 

 1. All offers made by or on behalf of Issuemakers shall be without obligation. The mere fact that an offer is made shall not oblige Issuemakers to conclude an agreement. The date of confirmation by Issuemakers shall be considered as the date of conclusion of the agreement. Any additional agreements or amendments made subsequently shall only be valid if Issuemakers has confirmed them in writing and the client has not objected to them in writing within eight days. 
 2. Issuemakers reserves the copyright in the texts, strategic concepts, images, drawings, sketches, designs and calculations provided with its offers or on other occasions, such as the preliminary work referred to in article 8. They shall remain the property of Issuemakers and may not be copied or shown or made available to third parties or used in any other way by the client without Issuemakers’ explicit prior written consent. They must be immediately returned to Issuemakers upon Issuemakers’ request. 

Article 4. Agreement 

 1. Except insofar as the agreement also provides for the delivery of goods, the cooperation between the client and Issuemakers shall be a contract for services. 

Article 5. General obligations of the parties 

 1. Issuemakers undertakes to perform the agreement to the best of its knowledge and ability in accordance with the requirements of good workmanship. The agreement with the client is a best-effort obligation. 
 2. Both parties shall cooperate in any agreed procedures and provide each other with the information required for the proper performance of the work as soon as possible after the other party has requested it. Any objects, materials or data made available to Issuemakers for, by or on behalf of the client shall be held at the client’s expense and risk. 
 3. The parties will act with due care towards each other and will not harm each other’s interests either within or beyond the scope of this agreement unnecessarily. 
 4. Issuemakers undertakes to keep confidential all information that comes to its knowledge in the performance of its work and is of a confidential nature or the confidential nature of which should be deemed to be known to Issuemakers. Unless Issuemakers is required to comply with a statutory obligation, it may only breach that confidentiality with the client’s consent. 
 5. If Issuemakers does not perform the work to the client’s satisfaction, the latter may request Issuemakers to perform that work in a different manner. If Issuemakers is unwilling to comply with this request, the client is authorised to terminate its assignment. The provisions of article 6 of these terms and conditions shall apply to such termination.  

Article 6. Duration and termination 

 1. Unless expressly agreed otherwise in writing, the agreement shall be deemed to have been entered into for an indefinite period. An agreement entered into for an indefinite period may be terminated at any time with due observance of the notice period provided for in the agreement, or, in the absence thereof, with due observance of a period of three months. 
 2. An agreement entered into for a definite period or for the time necessary for the completion of the assignment may be prematurely terminated by either of the parties, in writing only, with due observance of a three-month notice period, unless the agreement expressly provides otherwise. 
 3. In the event of the early termination of the agreement as referred to in the previous paragraph of this article by the client, the client shall owe Issuemakers compensation during the notice period. This compensation shall be at least equal to the average of the fee as invoiced by Issuemakers in respect of the twelve months preceding the notice period (or so much shorter as the agreement has lasted). The foregoing applies without prejudice to the client’s obligation to pay the invoices for any work the client arranged for Issuemakers to perform during the notice period, insofar as this exceeds the above-mentioned average. 
 4. In the event of the early termination of the agreement by Issuemakers, the agency cannot claim any form of compensation other than for work performed by Issuemakers during the notice period. Issuemakers is obliged to complete the ongoing work normally and properly until the end of the notice period, unless the client decides otherwise. If the client so requests, Issuemakers is obliged to arrange for an adequate transfer of the work. 
 5. Issuemakers shall be entitled to terminate the agreement without court intervention and without observing a notice period, if the client is declared bankrupt, applies for a suspension of payments or seeks an arrangement with its creditors outside of bankruptcy or a suspension of payments, without prejudice to Issuemakers’ right to claim damages for premature termination.  
 6. Without prejudice to the provisions of Sections 408-410 of Book 7 of the Dutch Civil Code and without prejudice to the provisions of the previous paragraphs of this article, the agreement shall end: 
 7. through the completion of the assignment;
 8. if the completion of the assignment has become impossible due to force majeure.

Article 7. Fees, expenses and claims 

 1. Issuemakers’ remuneration shall be based on daily rates, unless a different remuneration method has been agreed. A different remuneration method could be a fixed fee per unit of time (retainer fee) or a fixed price (per project/assignment). 
 2. Issuemakers shall be entitled to adjust its daily rates and/or fees determined on a different basis pursuant to an agreement, if applicable, after consultation with the client. Indexation may take place once a year at most and not earlier than three months after the conclusion of the agreement. The increases referred to in the previous sentence shall only be calculated after they have been communicated to the client.  
 3. If work is performed on the basis of previously agreed budgets with hourly or daily rates as the basis, Issuemakers may not deviate from these budgets, except in the event of an adjustment of the rates as described above or in the event of an interim modification of the agreement by the client. If the client reduces the scope of the agreement in the interim, the client must continue to pay the original fee for the same length of time as provided for in article 6, which deals with the cancellation of an assignment. Issuemakers is obliged to immediately inform the client if an overrun of the mutually approved budget can be foreseen, and, if necessary, to submit a new budget for approval. 
 4. In addition to the fee, the agency costs and the costs of third parties engaged by Issuemakers in the context of the agreement shall be payable by the client. In budgets and invoices, the costs shall be broken down into: agency fee, agency costs and, if applicable, third-party costs. Agency fees shall include telephone, fax, postage, courier, photocopying, clipping and travel and accommodation expenses. 
 5. In principle, the client will pay the third-party costs directly. If any third parties are paid via Issuemakers, Issuemakers shall be entitled to charge a surcharge for interest and administration costs. In that case the agency shall also be entitled to require an advance payment on the costs. It is customary for all discounts on third-party supplies to be passed on to the client. 
 6. Unless otherwise agreed, Issuemakers shall invoice the fees and agency fees that are due and payable in respect of a calendar month every month in arrears. Third-party costs may be charged immediately upon receipt of the related invoices.  
 7. If the parties deviate from the standard of working with daily rates and have agreed to use an hourly rate, the hours worked should be sufficiently specified in the invoice. 
 8. All prices shall be exclusive of VAT, unless explicitly stated otherwise. 

Article 8. Preliminary work 

 1. If the client requires Issuemakers, before concluding an agreement, to acquire specific knowledge in the area of the client’s communication field and/or knowledge of the client’s specific problems, Issuemakers is entitled to reasonable compensation for this. 
 2. Before performing this preliminary work, Issuemakers shall notify the client in writing that the above-mentioned work will be charged, even if the agreement is not concluded. 

Article 9. Conflicting interests 

 1. Except with the written consent of the client, Issuemakers will not accept any assignments for which Issuemakers knows or should understand that their execution would conflict with the interests of existing clients. 

Article 10. Use of several agencies 

 1. The client will only grant communication assignments to other communication consultancies or consultants after having timely consulted Issuemakers in advance. 

Article 11. Copyright 

 1. Issuemakers grants the client a license for an indefinite period of time for the use of copyright-protected works created by Issuemakers for the client in the execution of the agreement, on the understanding that the licence shall only be valid as soon and for as long as the client complies with the financial obligations associated with the provision of the copyright-protected work. 
 2. The licence referred to the above shall apply exclusively to the use of the work in question by the client itself. Its use by third parties shall therefore not be permitted, except with Issuemakers’ written consent. 

Article 12. Statements and communications 

 1. Statements and communications in any form made by Issuemakers on behalf of the client in the context of the execution of the agreement will be submitted to the client for its prior approval. 
 2. Any statements and communications made by Issuemakers on behalf of the client in the context of the execution of the agreement shall be made at the client’s expense and risk only. If a complaint is filed against the client or a legal action is taken against the client in respect of such a statement/communication, the client will decide on the manner of defence in consultation with Issuemakers. 
 3. If Issuemakers is involved in legal proceedings in connection with a statement/communication as referred to in the previous paragraph or a complaint is filed against Issuemakers, it shall immediately notify the client. The parties shall decide by mutual agreement whether Issuemakers will raise a defence independently or whether the client will conduct the proceedings in Issuemakers’ name. In either case, all costs of handling the complaint and/or proceedings shall be for the account of the client, including any order to pay legal costs or to contribute to the costs for the benefit of the other party. 
 4. The client shall indemnify Issuemakers against all third-party claims based on the (in)accuracy and factual content of any statements and communications made by Issuemakers on behalf of the client in the context of the performance of the agreement. 

Article 13. Liability 

 1. In the case of consultancy work, Issuemakers shall be liable for damage arising from culpable shortcomings in the performance of its obligations under the agreement. Shortcomings are culpable insofar as there has been any act or omission on the part of Issuemakers that a reasonably competent and reasonably acting communication consultant could not be expected to make. 
 2. Except in the case of an intentional act or omission or deliberate recklessness, the liability for the damage caused by the shortcoming in the performance of consultancy work shall be limited to the amount of the fee Issuemakers has received for its work within the scope of the agreement. In the case of agreements with a duration of more than six months, the liability referred to here shall furthermore be limited to a maximum of the fee invoiced in respect of the last six months prior to the shortcoming. 
 3. If Issuemakers is liable for the delivery of any goods, Issuemakers shall, at its option, either pay compensation up to the invoice value of the delivered goods or replace the delivered goods free of charge. 
 4. Issuemakers shall not be liable for culpable shortcomings of third parties engaged by Issuemakers with the client’s consent. Insofar as Issuemakers can enforce claims for compensation against a third party engaged by Issuemakers with the client’s consent which are not claims of the client directly, Issuemakers shall do everything possible or enable the client, where possible, to enforce such claims. The costs thereof shall be borne by the client. 
 5. Issuemakers shall not be obliged to pay compensation for any further damage or damage other than the damage stipulated in the preceding paragraphs of this article, including consequential damage. 
 6. Any claims of the client as referred to in this article must be made and submitted in writing to Issuemakers within six months after the shortcoming was discovered, or could reasonably have been discovered, failing which the claims shall lapse.  

Article 14. Complaints 

 1. Any disputes between the client and Issuemakers arising from the agreement or its performance shall be decided by the district court having jurisdiction for the place of business of Issuemakers. 
 2. These general terms and conditions and the agreement shall be governed by Dutch law. 

Disclaimer 

This is a translation of the Dutch general terms and conditions of Issuemakers for information purposes. In the case of discrepancies between the Dutch and the English version of these terms and conditions or disputes about the interpretation of any of its provisions, the Dutch version shall prevail. 

 

Terug naar boven