Ga naar hoofdinhoud

Wat betekent public affairs?

Public affairs (PA) is het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie. Het gaat hierbij om het aanbrengen van politieke sensitiviteit, zodat een organisatie kan inspringen op relevante ontwikkelingen, keuzes en voorstellen bij overheid, politiek of stakeholders. Er wordt volledig vanuit issues gewerkt, aangezien dat de onderwerpen zijn waarover in de politiek gesproken moet worden en waar de politiek een antwoord op moet formuleren.

Waarom is public affairs belangrijk?

Door middel van public affairs kan aandacht voor een bepaald onderwerp worden aangejaagd/afgeremd. Organisaties kunnen op die manier sturen op onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en het tegenovergestelde bij onderwerpen die ze liever niet aan het licht zien. Het besturen van deze schijnwerper kan door organisaties in het voordeel worden gebruikt bij het realiseren van doelen.

Public affairs in de organisatie

De afdeling political / public affairs werkt volledig vanuit issues. Dat zijn immers de onderwerpen waarover in de politiek gesproken moet worden en waar de politiek een antwoord op moet formuleren. Deze afdeling kan politieke sensitiviteit rondom issues inbrengen, zodat de organisatie optimaal kan inspringen op relevante ontwikkelingen, keuzes en voorstellen bij overheid, politiek of stakeholders. De afdeling public affairs is daarbij verantwoordelijk voor het beïnvloeden van agendering, afweging en besluitvorming van issues door politiek, overheid en stakeholders.

Wanneer een organisatie sterker focust op issues, vergemakkelijkt dit de werkzaamheden van de afdeling public affairs. PA-medewerkers kunnen de issues die belangrijk zijn voor de politiek omdat zij daar een rol in kan of moet spelen, bespreken met de politici. Daarbij kunnen ze de visie van de organisatie overbrengen en mogelijke consequenties van dit issue voor de samenleving toelichten. Om strategische keuzes te kunnen maken, moet de PA-professional weten welke andere organisaties zich bemoeien met die politieke besluitvorming (stakeholdermanagement).

Ook moet de PA-professional ontleden welke verschillen van inzicht er bestaan in de discussie over het onderwerp (issuemanagement). Tenslotte is het van belang dat de PA-professional weet hoe de veranderingen in de maatschappij (o.a. wetgeving in voorbereiding) van invloed zijn op de eigen organisatie.

Een PA-beoefenaar is van veel markten thuis. Zo is kennis van de Nederlandse en Europese politiek onontbeerlijk. Economische en juridische kennis helpen om inzicht te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen. Alles begint echter bij de eigen organisatie. Waar staat die voor? Wat wil die?

Wat is het verschil tussen public affairs en lobbyen?

In de volksmond duidt men het beoefenen van public affairs vaak aan met lobbyen. Deze twee begrippen hebben echter niet precies dezelfde betekenis.

Lobbyen is een populaire term voor een deel van het vak van public affairs en gaat over het veldwerk dat een PA-expert doet. Het gaat bij lobbyen dus specifiek om handelingen en acties die worden verricht om de politieke en ambtelijke besluitvorming te beïnvloeden. Lobbyisten kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met parlementsleden om hen te overtuigen bepaalde wetten aan te nemen of tegen te houden.

Public affairs daarentegen is breder van aard. Het omvat alle activiteiten die gericht zijn op het beïnvloeden van de publieke opinie, het opbouwen van relaties met belanghebbenden en het creëren van een gunstig klimaat voor de organisatie. Dit kan onder andere bestaan uit lobbyen, maar ook uit het organiseren van evenementen, het geven van presentaties en het verstrekken van informatie aan stakeholders.

Wat is het verschil tussen public affairs en public relations?

Hoewel public affairs en public relations vergelijkbare doelen hebben – namelijk het bevorderen van positieve relaties met stakeholders – zijn er toch enkele belangrijke verschillen tussen beide begrippen.

Het verschil tussen Public Affairs en Public Relations zit hem deels in de betrokkenen, de partijen met wie je een relatie wilt opbouwen. Bij Public Relations zijn dat vaak mediarelaties, maar bijvoorbeeld ook bloggers en steeds vaker influencers. PR-professionals streven ernaar om positieve berichten over hun organisatie te verspreiden en eventuele negatieve berichtgeving te beperken. Ze werken aan het opbouwen van een sterke reputatie en het bevorderen van positieve relaties met de media, klanten en andere belanghebbenden.

Bij Public Affairs zijn het partijen als gemeenten, provincies en de landelijke overheid. Alle partijen die van politiek belang zijn. Dit kunnen uiteraard ook burgerlobby’s zijn, initiatieven van burgers die issues agenderen en op de politieke agenda weten te plaatsen. Het doel is om invloed uit te oefenen op beleidsvorming en wetgeving die van invloed kan zijn op de organisatie of haar industrie. Public affairs-professionals hebben vaak een diepgaand inzicht in politieke processen en lobbytechnieken, evenals sterke relaties met beleidsmakers.

Toch is er ook overlap tussen Public Affairs en Public Relations: je hebt tenslotte ook media nodig om politieke issues te agenderen. Public Affairs heeft dan ook het meeste resultaat als je het inzet in combinatie met Public Relations en stakeholdermanagement.

Wat zijn de voordelen van public affairs?

Public affairs kan verschillende voordelen bieden voor organisaties, ongeacht hun grootte of sector:

1. Inzicht in politieke trends

Door actieve public affairs te bedrijven, is een organisatie in staat om nauwlettend te volgen welke relevante politieke ontwikkelingen plaatsvinden. Dit stelt de organisatie in staat om proactief te reageren en strategieën aan te passen waar nodig.

2. Invloed uitoefenen op besluitvorming

Door middel van lobbyactiviteiten oefenen organisaties directe invloed uit op beleidsmakers en wetgevers. Ze kunnen bijvoorbeeld pleiten voor gunstiger wet- en regelgeving of zich verzetten tegen maatregelen die mogelijk schadelijk zijn.

3. Versterken van relaties

Public affairs biedt organisaties de mogelijkheid om relaties op te bouwen en te onderhouden met belangrijke stakeholders. Denk aan beleidsmakers, overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Dit leidt vaak tot een beter begrip van elkaars belangen en tot vruchtbare samenwerkingen.

4. Risicobeheersing

Door proactief betrokken te zijn bij public affairs, is het eenvoudiger om risico’s te identificeren en te verminderen die voortvloeien uit veranderende wet- en regelgeving of politieke besluitvorming. Organisaties zijn beter in staat om hun standpunten te uiten en alternatieven voor te stellen om negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering te beperken.

Het wordt steeds drukker op het speelveld van public affairs

Wat is een goede public affairs strategie?

Een goede public affairs strategie begint met een grondige analyse van de politieke omgeving, de belangrijkste stakeholders en de doelstellingen van de organisatie. Hier zijn enkele stappen die helpen bij het ontwikkelen van een effectieve strategie:

1. Bepaal je doelstellingen

Definieer duidelijk wat je wilt bereiken met je public affairs-inspanningen. Wil je nieuwe wetgeving bevorderen, bestaande regels aanpassen of juist schadelijke maatregelen tegenhouden?

2. Identificeer je stakeholders

Breng in kaart wie de belangrijkste spelers zijn in het politieke landschap en welke invloed zij uitoefenen op jouw doelstellingen. Dit kunnen beleidsmakers, overheidsfunctionarissen, belangengroepen en andere organisaties zijn.

3. Bouw relaties op

Investeer tijd en moeite in het opbouwen van sterke relaties met je stakeholders. Bijvoorbeeld door middel van persoonlijke ontmoetingen, het bijwonen van evenementen en het bieden van waardevolle informatie.

4. Ontwikkel een boodschap

Formuleer een duidelijke boodschap die jouw standpunten en argumenten ondersteunt. Zorg ervoor dat deze boodschap aansluit bij de belangen en waarden van je stakeholders.

5. Voer lobbyactiviteiten uit

Maak gebruik van verschillende lobbytechnieken om invloed uit te oefenen op beleidsmakers. Dit kan variëren van het verstrekken van feitelijke informatie tot het organiseren van lobbybijeenkomsten of -campagnes.

6. Evalueer en pas aan

Monitor voortdurend de resultaten van je public affairs-inspanningen en pas indien nodig je strategie aan. Stel meetbare doelen op en evalueer regelmatig of je deze bereikt.

Een succesvolle public affairs strategie vereist consistentie, geduld en flexibiliteit. Door actief betrokken te zijn bij public affairs en effectieve strategieën toe te passen, kun je als organisatie invloed uitoefenen op beleidsvorming en wetgeving.

Waar zitten de meeste public affairs bureaus

In Den Haag, zodat ze in de buurt zitten van het nieuws rondom de Nederlandse politieke besluitvorming, politici, de Ministeries en veel ambassades.

Wat zijn public affairs instrumenten?

Het verstrekken van (de juiste) informatie en invalshoeken aan de juiste mensen op het juiste moment.

Begrippenlijst

Back To Top