Doorgaan naar artikel

In onze interview serie “Agenderen en Formeren” spreken wij experts uit verschillende sectoren over de issues uit hun sector, de manieren waarop ze deze proberen te agenderen bij het komende regeerakkoord en hun zicht op de nieuwe Tweede Kamer. Deze editie spreken we Jaap Jelle Feenstra

Jaap Jelle Feenstra is Public Affairs Officer bij Havenbedrijf Rotterdam. De haven is de grootste zeehaven van Europa, levert een toegevoegde waarde op van 46 miljard euro, dat is 6.2% van het BBP en zorgt voor zo’n 385.000 directe en indirecte banen bij bedrijven in Nederland. 

Was je tevreden met de verkiezingsuitslag? 

Als lobbyist is de verkiezingsuitslag de nieuwe werkelijkheid en daarmee de bodemplaat waarop je weer gaat bouwen. De uiteindelijke uitslag maakt me professioneel dus niet zo veel uit. 

Waar ik me wel zorgen over maak is de versplintering in de politiek. De partij-politieke marketing biedt voor elk segment, doelgroep en thema een specifieke partij. En versplintering via afsplitsing vanuit een bestaande partij is zonder dat je eigenstandig de kiesdeler hebt gehaald, ook niet eerlijk ten opzichte van nieuwe partijen, die zonder invloed, subsidie en zendtijd eerst zelfstandig de kiesdeler moeten halen.

Wat zijn de belangrijkste issues voor jouw sector?

Er zijn een aantal issues die belangrijk zijn voor onze sector:
Allereerst, de verduurzaming van het transport en de industrie en daarmee ook de publieke waardering voor de maak-industrie. Over transport werd in de verkiezingsprogramma’s veel gesproken, maar de aandacht voor het behoud, de uitbouw en verduurzaming van de industrie bleef hierbij achter. Dit is een belangrijk punt, aangezien het havencomplex voor de helft uit transport bestaat, maar die andere helft voornamelijk industrieel is.

Maar ook belangrijk is investeringen in infrastructuur. Er is te weinig politieke aandacht voor het tijdig ontwikkelen van infrastructuur, terwijl dit erg belangrijk is. Dat betreft zowel de connectie tussen de randstad en de regio, maar ook het op peil brengen van de benodigde energie-infrastructuur en de grensoverschrijdende uitbouw van buisleidingnetwerken.
In de meeste partijprogramma’s worden de issues wel genoemd. De aanzet is er, maar de concrete en consistente doordachte aanpak mist vaak, terwijl de realisatie bepaald wordt door ruimtelijke reserveringen en samenwerking in een publiek-private financiering. Bovendien heerst er een onderwaardering voor de belangrijke onderwerpen. We hebben het vaker over de schoenen van Hugo de Jonge dan over de vraag waar we over 10 jaar onze welvaart op baseren. 

Op welke manieren hebben jullie deze issues geprobeerd in te steken bij de politiek?

Vanuit het Havenbedrijf Rotterdam hebben we de politieke partijen onze algemene randvoorwaarden voorgelegd: er moet een werkbaar stikstofbeleid komen en er is een gelijk speelveld nodig voor internationaal actieve bedrijven.

Voor de stikstofaanpak hebben we ook de media benaderd en gesprekken gevoerd met de politiek en met de departementen van EZK, IenW en LNV. En we hebben actief contact met bedrijven in de landbouwsector. 

Het gelijke speelveld is van belang voor het investerings- en vestigingsklimaat. Nederland moet EU-verplichtingen niet nationaal aanscherpen. Als de EC voor het klimaatbeleid een EU-brede Green Deal opzet met een EU-brede aanscherping van de ETS, dan moet je een voorstel voor een nationale CO2-heffing daarin laten opgaan en niet nog eens bovenop zetten.

“Verduurzaming vraagt een meerjarig stabiel perspectief, dat moeten we vasthouden en voortzetten, met concrete plannen en een structurele financiering.”

Wat moet er hetzelfde blijven de komende 4 jaar?

Verduurzaming vraagt een meerjarig stabiel perspectief, dat moeten we vasthouden en voortzetten, met concrete plannen en een structurele financiering. 

Wat moet er veranderen de komende 4 jaar?

We moeten durven investeren. Door nu te investeren in energie-infrastructuur en voldoende capaciteit van het elektriciteitsnet kunnen we de toekomstige samenleving laten draaien. Dat vergt ruimtelijke reserveringen en lange termijn planning ten gunste van verduurzaming en het borgen van onze toekomstige verdienvermogen. De ambities zijn spannend en groot, die moeten heel consistent worden vertaalt naar hoe gaan we dat publiek-privaat realiseren. De uitvoeringsgerichte aanpak moet centraal staan.

“We moeten durven investeren. Door nu te investeren in energie-infrastructuur en voldoende capaciteit van het elektriciteitsnet kunnen we de toekomstige samenleving laten draaien.”

Vind je dat jouw sector goed vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer?

Wat een Kamerlid niet weet over de sector, ligt aan de sector. Dat is mijn uitgangspunt. Een Kamerlid gaat geen super-expert zijn op 10-tallen onderwerpen, juist daarom is open staan voor en aanreiken van informatie van cruciaal belang. Het is belangrijk om als sector jouw kennis te delen met het Kamerlid dat hiervoor verantwoordelijk is. Als Havenbedrijf Rotterdam delen wij graag onze kennis en wij hopen dat de Kamer enthousiast is over onze sector en de kansen die het cluster Rotterdam biedt voor innovatie, duurzaamheid en toegevoegde waarde voor Nederland. 

Wil je nog meer weten over hoe Jaap Jelle de politiek benadert? En wil je een aantal praktische tips hierover ontvangen? Luister naar de podcast In De Lobby.  

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven